Želimo da prenesemo praktična znanja dizajnirana na interaktivan način koji se prilagođava svakom pojedinačnom polazniku, u zavisnosti od njegovih potreba i predznanja.

Naša misija je da osposobimo i osnažimo polaznike treninga, obuka i kurseva preko naše agencije kao provajdera usluga, da samostalno kreiraju uspešnu karijeru. 

Misija Agencije, Atok

Agencija za treninge i obuke u oblasti konsaltinga

 Naša firma osnovana je 2008. godine u Beogradu. Njena osnovna delatnost bila je vođenje poslovnih knjiga, izrada godišnjih obračuna i poreskih prijava. Kasnije, delatnost firme proširena je na izradu biznis planova i finansijski konsalting.

Danas, firma je primarno fokusirana na organizovanje treninga, obuka i kurseva u različitim oblastima, koje su podeljene u tri odvojena segmenta: finansije i računovodstvo, strani jezici – engleski i nemački, javni sektor. Naš tim predavača čine eminentna imena iz akademskog sveta i eksperti iz prakse. Naši treninzi, obuke i kursevi omogućavaju da se ovlada mnogim praktičnim veštinama, a ujedno su i savetodavnog karaktera, u smislu kako da proširite svoje znanje ili rešite neki praktičan problem. Današnje brzo poslovno okruženje zahteva dinamičan spoj stručnosti, strateškog razmišljanja i veoma praktičan pristup. Tome su upravo i prilagođene sve  usluge koje nudimo, kao i prateći materijali u elektronskoj formi. Portfolio naših usluga može da se vidi u našem katalogu usluga (ovde kliknuti).

Treninzi i obuke iz našeg portfolija postaviće vaš korak ispred drugih. Na čelu sa dr Snežanom Knežević, koja ima bogato iskustvo u praktičnoj edukaciji, napravljen je program naših treninga, obuka i kurseva u kojima primenjujemo tzv. Blended Learning pristup. Ovaj pristup podrazumeva fleksibilnost u držanju korporativnih treninga, kurseva i obuka. Polaznici naših treninga, kurseva i obuka za BL pristup imaju na raspolaganju oflajn (tradicionalni korporativni treninzi, obuke i kursevi) i onlajn treninge, obuke i kurseve. Kombinujući tradicionalne i onlajn metode, realizatorima je omogućeno da biraju kako, gde i kada žele da obučavaju zaposlene u kompaniji, kako bi im pomogli da razviju svoje veštine i na taj način povećaju radne performanse. Kombinovane strategije učenja mogu da zainteresuju zaposlene,  povećaju njihovo angažovanje, a dokazano je i da njihova produktivnost postaje veća. Prednost tradicionalnih treninga, kurseva i obuka je, naravno, u boljoj komunikaciji među zaposlenima u kompaniji.

Mnogi teorijski koncepti u materijalima ilustrovani su interesantnim, konkretnim primerima. Potrudili smo se i da naši materijali izgledaju atraktivno. Nadamo se da ćete kao naši klijenti biti zadovoljni.

U ime našeg tima, dobro došli!

Kroz pružanje  u praksi primenljivih znanja, želimo da budemo podrška zvaničnom sistemu obrazovanja.

Kroz edukaciju koju pružamo našim polaznicima, težimo ka tome da kreiramo visoko stručne profesionalce.

VIzija Agencije, Atok.edu

Predavači

Dr Snežana Knežević direktor je Agencije za treninge i obuke u oblasti konsaltinga.

Njena ideja za organizovanje praktičnih treninga, obuka i kurseva proistekla je, u prvom redu, iz prepoznate potrebe za oflajn i onlajn praktičnom edukacijom u različitim oblastima, za koje će biti angažovani najeminentniji predavači i praktični instruktori. Poseduje sertifikat ovlašćenog računovođe. Bila je stalni sudski veštak za oblast računovodstvenu – finansijsku 2007. godine. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije i član je Evropske marketing i menadžment asocijacije (European Marketing and Management Associaton). Učestvovala je u izradi nekoliko projekata. Bila je predavač na većem broju treninga, seminara i obuka. Ima bogato iskustvo u vođenju poslovnih knjiga, sastavljanju finansijskih izveštaja i finansijskoj ekspertizi. Govori engleski i francuski jezik. Zaposlena je kao vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu za užu naučnu oblast Finansijski menadžment, računovodstvo i revizija.

Dr Aleksandra Mitrović predavač je i eksterni konsultant za praktičnu edukaciju u Agenciji za treninge i obuke u oblasti konsaltinga.

Završila je osnovne akademske studije na smeru Računovodstvo i poslovne finansije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, kao i master akademske studije. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Računovodstvene implikacije zaliha nedovršene proizvodnje, odbranila je 2016. godine. Njeni glavni istraživački interesi (teorijski i praktični) vezani su za računovodstvo, obračun troškova i računovodstvene informacione sisteme. Govori nemački i engleski jezik. Objavila je više radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Zaposlena je na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu kao docent za užu naučnu oblast Računovodstvo i finansije.

Dr Srđan Nikolovski – Eksterni saradnik za konsalting obuku za menadžment u zdravstvu.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2015, stekao zvanje Istraživač-saradnik i od tada je uključen u naučno-istraživački projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Objavio više naučno-istraživačkih radova u međunarodnim časopisima. Govori engleski jezik.

Dr Jozefina Beke-Trivunac redovni je profesor na Alfa BK Univerzitetu za NNO  Računovodstvo i reviziju. Nosilac je profesionalnih zvanja  Ovlašćeni revizor (stečenog u Komori ovlašćenih revizora), i Certified internal auditor (CIA), stečenog na Institutu internih revizora IIA Global. Član je komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje u Komori ovlašćenih revizora. Sudski je veštak za finansije, računovodstvo i reviziju. Ima dugogodišnje iskustvo u poslovima eksterne revizije  finansijskih izveštaja. Koautor je dveju knjiga iz oblasti interne revizije i većeg broja stručnih članaka. Predsednik je Udruženja internih revizora Srbije (punopravnog člana Globalnog instituta internih revizora), u čijem je rukovodstvu od osnivanja.

 Dr Milanka T. Marković, profesor u penziji

Dr Milanka T. Stojanović, udata Marković je radila kao profesor na Beogradskoj poslovnoj školi i izvodila nastavu na predmetima Poslovna matematika i Poslovna statistika. Diplomirala je 1971. godine matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 1975. godine magistrirala i stekla titulu magistra matematičkih nauka. Doktorsku disertaciju je odbranila  na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i stekla titulu doktora statističkih nauka. Bila je šef Katedre za matematiku i statistiku. Autor je udžbenika Statistička kontrola kvaliteta i koautor udžbenika Upravljanje kvalitetom. Pored toga, koautor je udžbenika Poslovna statistika (2004.), Zbirke rešenih ispitnih zadataka iz poslovne statistike (2003.), Praktikuma iz matematike (2006), Praktikuma iz poslovne statistike(2005.) i knjige Primena kvantitativnih metoda (2006.). Pored toga, objavila je više naučnih i stručnih radova iz oblasti matematike i statistike. Bila je projektant mnogih statističkih istraživanja. Oblasti istraživanja: primena matematičkih metoda, finansijskih metoda, kao i statističkih metoda uz korišćenje kompjuterskih softvera.

Olivera Radović rukovodilac je Samostalnog sektora interne revizije u akcionarskom društvu Elektromreža Srbije. Do 2008. godine, radila je u Ministarstvu finansija Republike Srbije, u Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju, na Odeljenju za internu reviziju na radnom mestu revizora, u zvanju savetnika. Nosilac je profesionalnog zvanja Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i Ovlašćeni računovođa, stečenih u Savezu računovođa i revizora Jugoslavije. Nosilac je Sertifikata za eksternu ocenu kvaliteta interne revizije, koji je izdao IIA Montenegro. Član je Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Sudski je veštak ekonomsko-finansijske struke. Član je Udruženja  internih revizora Srbije (punopravnog člana Globalnog instituta internih revizora) od njegovog osnivanja.

Željko Brković diplomirao je aprila 2004. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za engleski jezik i književnost, gde je septembra 2009. završio master studije sa prosečnom ocenom (9,00). Trenutno se nalazi na doktorskim studijama na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za engleski jezik. Položio je sve ispite sa prosečnom ocenom (9,30) i radi na izradi doktorske disertacije. Takođe, aprila 2011, na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, završio je master studije Finansijskog menadžmenta sa prosečnom ocenom (9,29). Poseduje sledeće prestižne međunarodne sertifikate:

Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge, 2005);
Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator (Microsoft, 2008);
Microsoft Certified Solutions Associate (Microsoft, 2012).

Pripremao je kandidate za polaganje međunarodno priznatih sertifikata kao što su: PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, BEC, TOLES, ICFE.

Zaposlen je na Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu, gde od 2004. godine  predaje Engleski jezik, Engleski jezik u vazduhoplovstvu i Vojni engleski jezik. Pored engleskog, govori  francuski i holandski jezik.

Jovan Travica profesor nemačkog jezika i književnosti, sa dugogodišnjim iskustvom kao prevodilac u privredi i predavač u nastavi nemačkog jezika. Diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored nemačkog, govori i engleski jezik. Priprema za ispite iz nemačkog jezika i to od A1 za početnike do C2 za najviši jezički nivo.

Javorka Travica profesor nemačkog jezika i književnosti, sa dugogodišnjim iskustvom kao predavač u nastavi nemačkog jezika. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Priprema za ispite iz nemačkog jezika i to od A1 za početnike do C2 za najviši jezički nivo.