PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

Javne nabavke predstavljaju sastavni deo upravljanja javnim finansijama, integrisane su u proces upravljanja javnim rashodima, tako da je planiranje i sprovođenje postupaka javnih nabavki uslovljeno najznačajnijim propisima Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o budžetskom sistemu.

Prema članu 3. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012,68/15), javna nabavka je nabavka dobara, usluga ili radova od strane naručioca, na način i pod uslovima propisanim zakonom, a prema tački 2) istog člana, ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zaključen u pisanoj ili elektronskoj formi između naručioca i ponuđača u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova.

Naš tim, koji je sastavljen od profesionalaca iz oblasti javnih nabavki sa višegodišnjim iskustvom u javnom sektoru, nudi kompletnu profesionalnu uslugu ponuđačima i naručiocima u svim fazama javnih nabavki kao što su: faza planiranja postupka javne nabavke, faza sprovođenja postupka javne nabavke i faza realizacije postupka javne nabavke. Pomažemo ponuđaču da u pravednom i korektnom postupku zaključi ugovor o javnoj nabavci. Pružamo pomoć u kompletnom postupku javne nabavke ili u bilo kojoj njegovoj fazi.

Obučavamo i edukujemo ponuđače ili zaposlene kod ponuđača koji na tenderima prvi put učestvuju i nemaju mnogo iskustva u pripremanju ponuda. Pružamo stručnu pomoć ponuđačima koji apliciraju na tenderima velike vrednosti.

Naš primaran cilj je da se prevaziđu problemi sa kojima se korisnik susreće u praksi, da reši brojne nedoumice prilikom pripreme ponude i da ponuda klijenta pobedi na tenderu u korektnom i poštenom nadmetanju.

Naš rad je mentorski, interaktivan, u malim grupama ili se prema zahtevu klijenta obavlja pojedinačno.

Nudimo uslugu in-house obuke i radionice. Obuka na zahtev klijenata održava se i u vašoj kompaniji, uz interaktivan pristup. Obuka je prilagođena nivou znanja klijenta i sa jasno određenim ciljevima koje definiše korisnik. Prednosti ovakve obuke su prilagođenost obuke potrebama kompanije i termini prilagođeni učesnicima. Pružamo usluge i putem elektronske pošte.

U zavisnosti od broja učesnika, radionice se održavaju u našim prostorijama u ulici Majke Angeline br 7a ili u vašim prostorijama.

View Fullscreen